menu_button

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan innerTeacher niet 100% garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
innerTeacher aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik of misbruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.innerTeacher.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.innerTeacher.nl verkregen is.

De gebruiker vrijwaart innerTeacher van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

De informatie op www.innerTeacher.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

Copyright ©innerTeacher